Algemene Voorwaarden

 1. De therapeut is gehouden te handelen volgens, in overeenstemming met de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. Focus on Ki houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 3. Focus on Ki verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van het behandeltraject. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 4. Focus on Ki betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens.
 5. Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.
 6. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts of andere behandeltrajecten, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 7. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 8. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 9. Focus on Ki kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.
 10. De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 11. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De client dient zelf bij de zorgverzekeraar te checken of de kosten (gedeeltelijk) vergoed worden.
 12. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €73 voor de intake en de behandeling.
 13. De behandelingen zijn vrijgesteld van btw.
 14. Betalingswijze van de behandelingen is per pin na afloop van het consult. Tevens ontvangt u een factuur per mail.
 15. Focus on Ki is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
 16. De cliënt verplicht zich een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Cliënt heeft 7 werkdagen om de factuur te betalen. Als tijdige betaling achterwege blijft is Focus on Ki gerechtigd om de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het moment van betaling. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
 17. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Shiatsu Vereniging Nederland, de RBCZ (koepelorganisatie voor Complementaire zorg) waarmee Focus on Ki mede valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Tevens kunt u contact opnemen met de geschilleninstantie SCAG, centrum voor klachten- en geschillenafhandeling (conform de Wkkgz).
 18. In geval van overmacht houdt Focus on Ki zich te allen tijde het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.
 19. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessies te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 20. Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft behandelaar hiervoor een spreekuur. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal €20 in rekening worden gebracht.
 21. Op alle behandelingen en facturen tussen Focus on Ki en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Focus on Ki van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Focus on Ki heeft ingezien en aanvaard.
× Kan ik je helpen?